Föreningens Stadgar 

Stadgar antagna årsmötet 2017 samt vid extrastämma 2017-01-16 
                                                                  
för GÄLLSTAÖ NATUR- OCH KULTURFÖRENING (tidigare GÄLLSTAÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING-GFF)

 
§ 1
Föreningen, vars namn är Gällstaö Natur- och Kulturförening, har Gällstaö inom Ekerö kommun som verksamhetsområde. Föreningens ändamål är att inom området genomföra och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter samt att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart.

 
§ 2
Föreningens styrelse har sitt säte i Ekerö kommun.
 
§ 3
Medlemskap i föreningen är öppet för fastighetsägare och boende på Gällstaö. Är två eller flera ägare av samma fastighet utövar de medlemskapet gemensamt. För boende utan ägande av fastighet utövas medlemskapet gemensamt per hushåll. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse. Föreningens årsmöte kan besluta om avgift att betalas vid inträde i föreningen.

Medlem, som underlåter att inom föreskriven tid betala av föreningsstämma beslutad avgift till föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem, som motverkar föreningens intressen, kan uteslutas genom beslut av föreningsstämma. 

 

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse bestående av lägst tre och högst fem ledamöter jämte två suppleanter.
 
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
 
Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år.
 
Suppleanterna väljs för en tid av ett år.
 
Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter eller suppleanter för dem är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 
Styrelseledamot får inte ta befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.
 
Föreningens firma tecknas i enlighet med vad styrelsen bestämmer.   
 
§ 5
För granskning av styrelsens förvaltning utses på årsmötet en revisor med en suppleant.
 
§ 6
Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.
 
§ 7
Föreningsstämma utgörs av årsmöte, sommarmöte och extrastämma.
 
Årsmöte skall hållas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall distribueras via brev eller digitalt till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Den skall vara åtföljd av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse jämte revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt budget för den följande. Härutöver skall kallelsen åtföljas av förslag till dagordning för mötet.
 
I det fall att styrelsen beslutar att föreningen skall hålla sommarmöte, skall kallelse till mötet, som är av främst informativ och rådgivande karaktär och som normalt hålls på Gällstaö under tiden juni – september i enlighet med styrelsens beslut, ske genom anslag inom föreningens verksamhetsområde. För att beslut av annat än mindre betydelse skall kunna fattas vid sommarmöte, är förutsättningarna desamma som i fråga om extrastämma, jämför nedan.
 
Styrelsen äger kalla medlemmarna till extrastämma. Sådan stämma skall hållas, på tid och plats som styrelsen bestämmer, om minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen så begär. Vid extrastämma får beslut inte fattas i andra frågor än som angetts i kallelse i form av brev som skickats till medlemmarna senast 14 dagar före stämman.
 
§ 8
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas.Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän. Fråga om mötets behöriga utlysande. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning. Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.

Revisorernas berättelse. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av utgifts- och inkomststat för nästföljande verksamhetsår. Fastställande av årsavgift. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. Val av revisor jämte suppleant. Fråga om val av valberedning. Ärenden som styrelsen framlagt till behandling. Ärenden som medlem senast en vecka före kallelsen till årsmötet hos styrelsen skriftligen anmält för behandling. Övriga ärenden.
 
§ 9
Varje medlem äger en röst. Utövas medlemskap av två eller flera gemensamt, följer därav att de äger endast en röst tillsammans. Den som inte har betalat beslutade avgifter saknar rösträtt.
 
Medlem har rätt att utöva rösträtt genom befullmäktigat ombud som tillhör föreningen. Ombud får utöva rösträtt för högst två andra medlemmar.
 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden för stämman utslagsröst.
 
§ 10
Det åligger styrelsen bl.a. att sammanställa föreningens räkenskaper i bokslut per den 31 december varje år samt att därefter snarast överlämna bokslutet jämte styrelsens förvaltningsberättelse till revisorerna för granskning, upprätta och vidmakthålla ett aktuellt register över medlemmarna, vilket vid behov skall kunna läggas till grund för röstlängd, tillse att en ändamålsenlig arkivering sker i fråga om föreningens och styrelsens skriftliga handlingar m.m., upprätta och vidmakthålla en inventarieförteckning över föreningens egendom och avge yttranden över inkomna förslag som skall behandlas vid föreningsstämma.
 
§ 11
Beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom tillhörig föreningen skall fattas på föreningsstämma.
 
§ 12
Föreningsmedlem är skyldig att iaktta de föreskrifter som utfärdas med stöd av stämmo- och styrelsebeslut för vinnande av ordning och trevnad inom föreningens verksamhetsområde.
 
§ 13
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fattas på två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut fordras bifall av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande.
 
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras för ändamål som kan anses förenliga med föreningens syften. Föreningens arkiv skall i samband med upplösningen överlämnas till myndighet eller annat lämpligt organ i vars uppgift ingår att ta emot och förvara föreningsarkiv.