Kallelse till årsmöte i GNK,
Gällstaö Natur och Kulturförening

 

Torsdagen den 11 april 2024 kl. 19.00 i Restaurang Jungfrusund, Orangeriet, Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133 a.

Välkomna,

Styrelsen,
Gällstaö Natur- och Kulturförening
Nicole, John, Bibbi, Fredrika, Johanna och Ancki


Dagordning 

 

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behöriga utlysande

 3. Godkännande av förslag till dagordning

 4. Val av mötesfunktionärer

  a. ordförande,
  b. sekreterare
  c. protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll d. rösträknare

 5. Styrelsens årsredovisning - Förvaltningsberättelse

 6. Revisorernas berättelse

 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Fastställande av utgifts- och inkomststat (budget) för nästföljande verksamhetsår.

 9. Fastställande av årsavgift

 10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

 11. Val av revisor jämte suppleant

 12. Fråga om val av valberedning.

13. Ärenden som styrelsen framlagt till behandling

 

a. Uppfräschning av området kring föreningshuset, pingishuset och lekplatsen

14. Ärenden som medlem senast en vecka före kallelsen till årsmötet hos styrelsen skriftligen anmält för behandling

a. Motion 1 – Plantering av träd mellan dagis och återvinningsstationen

15. Övriga ärenden

 

Årsberättelse

Se PDF med Årsberättelsen 2023 här.

 


Gällstaö Natur- och Kulturförening (GNK) Postadress: Box 53, 178 21 Ekerö.
Mail: info@gallstao.info. Följ oss på www.facebook.com/gallstao