20180514 Till vår kännedom att Ekerö kommunen planerar att bygga närvärmeanläggning med oljedepåer intill skidbacken.

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Bygglovenheten

 

Ekerö den 2 maj 2018

GRANNEHÖRANDE
EKEBYHOV 1:394 BYGG.2018.325

Ärende om förhandsbesked för närvärmeanläggning på fastigheten Ekebyhov 1:394 har inkommit till bygglovenheten. Sökande är Ekerö kommun, Teknik- och exploateringskontoret, BOX 205, 178 23 EKERÖ

Enligt plan- och bygglagen skall Byggnadsnämnden - innan nämnden behandlar ärendet - höra om Ni eller någon annan granne har någon synpunkt på det sökta förhandsbeskedet. Den sökande har även rätt att ta del av vad andra har tillfört ärendet och erbjudas tillfälle att yttra sig över det.

Ni får nu detta ärende för kännedom och har möjlighet att inkomma med synpunkter till oss.

Området är detaljplanelagt. Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas för användningen reningsverk med sammanhängande kontor mm samt lager. Marken och byggnader får inte användas för ändamål som kräver att människor stadigvarande måste vistas där annat i den mån som behövs för skötsel av reningsverket. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Högsta byggnadshöjd är angiven till 8,0 meter.

Ett förhandsbesked ger svar på om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas och bedömas lämplig på den avsedda platsen. Handlingarna i ett förhandsbesked är relativt enkla, en ansökan och en karta där planerad byggnader eller tomtplats är inritad, på ca 2000 kvm.

Har ni synpunkter på sökt förhandsbesked, skriv till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, bygglovenheten, Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter skall vara bygglovenheten tillhanda
senast 2018-05-23.

Handläggare för ärendet är Emil Jacobsson.

Frågor om ärendet besvaras av handläggare, kan även mailas till bygglovenheten@ekero.se